سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷   |   Tue July 17, 2018  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
         صفحه اصلی   |
     پربازدیدترین ها
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 37
مجله بهداشت و سلامت - سال ششم- شماره 36
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 2
ورزش و سرگرمی - سال هفتم- شماره36
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 1
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 39
معلومات عمومی - سال هفتم- شماره 1
معلومات عمومي - سال هفتم - شماره 2
مجله فناوری اطلاعات - سال هفتم- شماره 32
مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 3
     مدیریت شهری
مديريت شهري -  شماره 9
مدیریت شهری -  شماره 8
مديريت شهري -  شماره 7
مدیریت شهری -  شماره 6
مدیریت شهری -  شماره 5
مدیریت شهری -  سال هشتم-شماره 4
مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 3
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 2
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 1
  بیشتر ...
     فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات -  شماره 34
فناوري اطلاعات -  شماره 33
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 32
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 31
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 30
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 29
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 28
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 27
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 26
مجله فناوری اطلاعات -  سال چهارم- شماره 25
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۴/١١/٠٣ تعداد بازدیـد : ۶٠٩ نسخه چاپی
 
 مدیریت شهری
 شماره ۶
 
 
 
مدیریت شهری

 

در این شماره می خوانید:

 مشكلات حمل و نقل و ترافيك در بافتهاي فرسوده

بافتهاي قديمي و كهنه

بافتهاي شهري با كاربريهاي ناموزون

علل فرسودگي در بافتها

وضعيت حمل و نقل در بافت فرسوده

 

مشكلات حمل و نقل و ترافيك در بافتهاي فرسوده

يكي از مشكلات جامعه امروز، معضل ترافيك و جابه جايي است. اين مقوله در شهرهاي بزرگ نمود بيشتري پيدا كرده است، زيرا شهرهاي كه از قديمالايام برنهاده شدهاند و امروز با گسترش جامعه بشري وسعت پيدا كردهاند، داراي معضلات بيشتري در زمينه حمل و نقل و نظام جابه جايي هستند. خصوصاً در بافت قديمي آن كه در ابتدا فضايي مناسب براي روند رو به افزايش جمعيت شهرنشين در نظر گرفته نشده است.

در دوره تحولات جديد شهرنشيني و مشكلات ناشي از آنها مراكز و بافتهاي تاريخي شهرها بيش از ساير نقاط شهري در معرض تأثيرات نامطلوب توسعه شهري قرار گرفتهاند. چنانكه پيامدهاي اين موضوع را در سيماي شهرهاي دنيا و به ويژه شهرهاي بزرگ ايران، به روشني ميتوان ديد؛ تا آنجا كه لزوم احياي ارزشهاي بافتهاي تاريخي در مسير تحولات جديد، ناگزير مينمايد.

كهنگي و قدمت بافتهاي ساكنان و مالكان به نوسازي منطقه از سوي ديگر به فرسودگي و فساد كالبدي، افول كيفيت اجتماعي، اقتصادي و... و حتي ويراني بسياري از بافتهاي موجود در اين بخش از شهرها انجاميده است كه در صورت عدم جلوگيري از آن به انهدام بافت ياد شده، منجر خواهد شد.

علاوه بر اين وجود اين پديده، فساد كالبدي را به بافتهاي مجاور تسري خواهد داد. بافت تاريخي و سنتي شهرها كه ميتوانند به عنوان توجيه انتقادات گذشته، احراز هويت ملي و مردمي، ارضاي احساسات خاطرهانگيز، حفاظت از انتقادات غير قابل تكرار و...، مورد توجه قرار گيرند.بافتهاي تاريخي شهر ايران عموماً از يك ساختار هماهنگ با هندسهاي نشأت گرفته از ارگانيسم زندگي شكل مييابند، محور خطي بازار با فضاهاي باز و همچنين قرارگيري مراكز مهم و مذهبي و دولتي در كنار آن، همراه با محلات كوچك و بزرگ مسكوني ساختار قديمي شهر ايران را تشكيل داده است. شكل خطي و پيوسته كالبدي شهر، امكاني براي رشد و توسعه مناسب و همگن ايجاد ميكند.

در بيشتر شهرها با ورود ماشين، ساختار قديمي شهر دستخوش تغييرات اساسي شده است. همچنين با گسستن ساختار قديمي شهر دسترسي به محلات و راستههاي بازار از هم گسيخته و هيچ تدبير و اقدام ويژهاي به عمل نيامده است.

بدين سبب اولين ويژگي كه سبب فرسودگي بافت تاريخي شهر ميشود، نبود نفوذ و دسترسي مناسب شهري به درون بافت است. دومين ويژگي كه سبب آسيب ديدگي بافت ميشود از بين رفتن تناسب كاربريهاست. رشد فضاهاي صنعتي و از بين رفتن كيفيت خانههاي مسكوني هم جدار آن و همچنين نفوذ كاربري تجاري در بافت مسكوني اطراف بازار و همچنين استفاده از كاربري مسكوني براي انبار و كارگاه و... سبب كاهش ارزش بافت مسكوني ميشود و در نتيجه ساكنان قديمي و بومي منطقه را رها كرده و جايگزين آنها طيف متنوعي از مهاجران از شهرها و روستاهاي اطراف با درآمد كم ميشود.

يكي از راهكارهاي حفظ بافت ارزشمند تاريخي، توسعه فضاي گردشگري و فرهنگي در مجاورت آن است. با اين تدبير ارزش سكونتي منطقه حفظ ميشود و اجتماع اشتياق بيشتري براي زندگي در اين بافت از خود نشان ميدهد. نمونه اين راهكارها را در شهرهاي اروپايي نظير پاريس، فلورانس، رم و... بسيار ديده ميشود.

عامل دوم فرسودگي بافت تاريخي آلودگي است. به دليل تمركز فضاهاي تجاري و كارگاهي و احداث انواع پايانهها و انبارها و تردد بيش از حد خودرو آلودگي هوا و آلودگي صوتي ايجاد ميشود.

براي احيا يا باز زندهسازي بافت تاريخي پيشنهاد ميشود كه تردد خودروي شخصي و سواري محدود شود و حمل و نقل عمومي افزايش يابد. راههاي دسترسي درون بافت براي خدماترساني مناسب شهري تصحيح شود، ساماندهي كاربري درون بافت شهري با در نظر داشتن اينكه صدمهاي به بافت مسكوني نزند، انجام شود و افزايش ارزشهاي سكونتي و ايجاد نكات مثبت در بافت جهت بالا بردن حس ماندگاري انجام شود.

 

*بافتهاي قديمي و كهنه

وقتي انگيزه ساكنان براي احيا و حفظ بافت از بين ميرود بافت فرسوده و كهنه ميشود. در اين صورت ساكنان مهاجرت كرده و اقشار بيبضاعت جايگزين آنها ميشوند.

رشد و گسترش بازار قديمي شهر كه زماني حركت ارگانيك رشد شهر را شكل ميداد، اكنون به امتدادي از مجموعههاي تجاري، انبار و... تبديل شده است كه باعث ازدحام و شلوغي بافت همچنين فقدان فضاي سبز و تردد سواريها ميشود.

 

*بافتهاي شهري با كاربريهاي ناموزون

اولين كاربري كه ناهماهنگ بافت شهري به نظر ميرسد صنايع آلوده كننده هستند، اما ناهماهنگي و ناموزوني صرفاً از اين بعد نيست ليكن ناهماهنگي هندسي و انتشار انواع آلودگي نيز پديد آورنده ناسازگاري هستند.

پايانهها، مراكز بزرگ اداري، بيمارستانها، صنايع بزرگ و... ديگر كاربريهاي فرامنطقهاي كه وجودشان در شهر با توده ساختماني عظيم همراه است و حجم ترافيك و تردد بسيار مسافران را به شهر تحميل ميكند و هم مشكلاتي در بافت مسكوني ايجاد ميكند.

اين گونه كاربري بايد به شيوه منطقي چه در درون شهر يا بيرون شهر ساماندهي شود. در درون شهر به نظر ميرسد اگر در اطراف آن تنوع كاربريهاي تلطيف كننده بافت در نظر گرفته شود، نتايج مناسبتري حاصل ميشود. اما ساماندهي آنها در خارج شهر بايد با در نظر گرفتن دسترسي مناسب و برقراري تعامل لازم بين بافت شهري و اين گونه كاربريها به نتايج مطلوب برسند.

 

*علل فرسودگي در بافتها

جاذبههاي شهري با افزايش جمعيت آن گسترش مييابد. انواع جاذبههاي مختلف مردم را اقصي نقاط به سوي شهر جذب ميكند در كلانشهرها به سبب توزيع نامتعادل امكانات، ثروت و قدرت و... در كشور، توان جذب افزايش مييابد.

بافتهاي فرسوده شهري تصوري از بافتهاي قديمي شهر كه به دلايلي احيا و باز زندهسازي نشده را در ذهن ايجاد ميكند اين ذهنيت از بافتهاي فرسوده كه بيشتر كهنگي بافت را نمايان ميكند، مانعي براي تعريف جامعي از بافتهاي شهري مشكل دار كه نوسازي درون آنها كاسته شده و در نهايت رو به فرسودگي نهادهاند ميشوند.

با مطالعه و مشاهده عناصر درون بافتهاي فرسوده و مشكل دار، عوامل مشترك در ميان آنها در زمينه عناصر كالبدي يافت ميشوند؛ پيوند با شهر و شكل آن؛ نفوذپذيري: شبكه دسترسي و خدماترساني عمومي به هر مجموعه شهري يا بلوك مسكوني و همين طور فضاهاي سبز و باز عمومي از اجزايي هستند كه در ارزش كيفي بافت مؤثرند. همين طور تراكم بافت، دانه بندي، يا ميانگين تفكيك اراضي به خصوص بلوكهاي مسكوني و نسبت توده به فضا در بافت شهر ايفاي نقش ميكند، ميانگين نسبتهاي توزيعي فضا و دانه بندي كاربريهاي مختلف و همجوار، نحوه تأثيرپذيري بافت از مرفولوژي و عوارض زمين عناصري مؤثر در پهنه شهري هستند.

از ديگر مسائلي كه سبب ناكارآمدي بافت شهري ميشود، آلودگي آب، هوا، زمين و... است كه سبب كاهش ارزش كيفي زندگي و آسايش ساكنان شد و روند رشد و توسعه بافت شهري را متوقف ساخته و درصد مهاجرت از آن پهنه شهري را افزايش داده و در نهايت توقف نوسازي و فرسودگي بافت را به همراه ميآورد. جمعآوري نامناسب زباله و پخش شدن فاضلاب در زمين، موجب ازدياد انواع آلودگي شده و شيوع انواع بيماريهاي مختلف را به همراه دارد.

آلودگي صوتي نيز بهداشت و سلامت روح و جسم ساكنان را تحت تأثير قرار داده، سبب كاهش ارزش كيفي و كمي زندگي در آن بافت ميشود. اگر مسائل و مشكلات بافت با راهكارهاي جمعي حل نشود، ساكنان به فكر حل مشكل خود به صورت شخصي افتاده در غير اينصورت ترجيح به ترك آن ناحيه ميدهند. هر يك از موارد ذكر شده در شرايط اقتصادي، اجتماعي بافت اثر ميگذارند و از آن تأثير ميپذيرند: تركيب اجتماعي، اشكال خانوار، تراكم جمعيت و... درآمد و شغل انواع فعاليتهاي توليدي و خدماتي از جمله عواملي هستند كه بر شكلگيري و محتواي بافت شهري تأثير ميگذارند. ايجاد ميانگين ارزش متوسط زندگي براي ساكنان در شهر، تقسيم عادلانه فضاي سبز و باز عمومي ميان طبقات مختلف اجتماعي شهر، ساماندهي بافتهايي با فعاليتهاي توليدي و صنعتي كم ارزشتر در شهر، توزيع مناسب خدمات شهري و امكان دسترسي و استفاده از آن در تمام شهر، سبب جاري شدن زندگي در پهنه شهري ميشود.

جداسازي و تفكيك بافتهاي شهري با توجه به سطوح درآمد، سبب توقف ساخت و ساز در يك منطقه و افزايش تراكم بيش از حد در منطقه ديگر شده و اين هر دو موجبات مشكل دار شدن بافتهاي شهري را فراهم خواهد آورد.

*وضعيت حمل و نقل در بافت فرسوده

وضعيت نظام جابهجايي به علت فرسودگي بافت دچار مشكلات عديدهاي است كه تداخل سواره و پياده، وضعيت گرهها و تقاطعها و نرخ افزايش آمار تصادفات معابر مناسب و نبود فضاي كافي براي عبور و مرور از آن جملهاند كه اساساً در دنيا «در كشورهايي چون انگلستان و...» براي رفع اين معضل به تعريض خيابانها يا بستن و يكطرفه كردن گذرها پناه آوردهاند. در برنامهريزي شهري طرحهايي تحت عنوان طرحهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و توانمندسازي آن در نظر گرفته ميشود كه بخش مطالعات ترافيكي و حمل و نقل در اين دسته از طرحها قرار دارد.

 
     
     
 
   منبع:   هگمتانه
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۴/١١/٠٣ تعداد بازدیـد : ۶٠٩ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
بهداشت و سلامت    
تجارت و اقتصاد    
فرهنگ و هنر    
فناوری اطلاعات    
مدیریت شهری    
معلومات عمومی    
ورزش و سرگرمی    
 
 
 
 
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١ کاربران آنلاین :
۹۱,۰۸۰ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو مجلات
آرشیـو مدیریت شهری
آرشیـو مجله فناوری
آرشیو مجله بهداشت
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان