سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷   |   Tue May 22, 2018  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
         صفحه اصلی   |
     پربازدیدترین ها
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 37
مجله بهداشت و سلامت - سال ششم- شماره 36
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 2
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 1
ورزش و سرگرمی - سال هفتم- شماره36
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 39
معلومات عمومی - سال هفتم- شماره 1
معلومات عمومي - سال هفتم - شماره 2
مجله فناوری اطلاعات - سال هفتم- شماره 32
مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 3
     مدیریت شهری
مديريت شهري -  شماره 9
مدیریت شهری -  شماره 8
مديريت شهري -  شماره 7
مدیریت شهری -  شماره 6
مدیریت شهری -  شماره 5
مدیریت شهری -  سال هشتم-شماره 4
مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 3
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 2
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 1
  بیشتر ...
     فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات -  شماره 34
فناوري اطلاعات -  شماره 33
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 32
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 31
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 30
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 29
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 28
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 27
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 26
مجله فناوری اطلاعات -  سال چهارم- شماره 25
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠١/١۶ تعداد بازدیـد : ۶٠٣ نسخه چاپی
 
 مدیریت شهری
 شماره ٧
 
 
 
مديريت شهري

 

در اين شماره مي خوانيد:

مديريت واحد شهري، الزامات، بايدها و نبايدها

* مديريت شهري در قانون

* مديريت واحد شهري يا مديريت يكپارچه شهري

* مديريت يكپارچه شهري؟

 

مديريت واحد شهري، الزامات، بايدها و نبايدها

"سه، چهار سال پيش آسفالت خيابان منطقه ما وضعيت بسيار نامناسبي داشت. تردد با خودرو از خيابان بدون عبور از چالههاي خيابان امري محال بود. به طور اتفاقي شهردار منطقه را كه از دوستان قديمي بود ديدم و موضوع را به ايشان گفتم. ايشان ضمن تأييد موضوع گفتند برنامه آسفالت اين خيابان و كوچههاي اطراف آن در دستور كار قرار دارد. تا دو ماه بعد نيز پيمانكاران شهرداري خيابانها وكوچهها را آسفالت كردند. هنوز يكي دو ماه از آسفالت خيابان نگذشته بود كه ساير ادارات و سازمانهاي خدمترسان با كلنگ و تيشه و پيكور آسفالت يكدست و سالم خيابان را زخمي كردند و امروز بايد دوباره به اين خيابان سر زد و...."

واقعيت اين است كه يكي از مشكلات تمام شهرها و روستاها ناهماهنگي ميان ارگانها و نهادهاي خدمترسان در انجام امور است. بارها شاهد بودهايم كه خياباني آسفالت شده اما شركتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و امثال اينها هنوز سياهي آسفالت به خاكستري نگراييده، آنرا ميشكافند تا لولهاي يا سيمي را در دل زمين جا بدهند. اين مسأله كار را براي مردم و نهادهاي خدماترسان مشكل ميكند و نارضايتي عمومي را بهوجود ميآورد.

اين موضوع را بارها ديدهايم و به راهكارهاي متنوعي فكر كردهايم. واقعاً علت عدم هماهنگي سازمانها و نهادهاي خدمترسان شهري چيست؟ آيا اين موضوع مصداق اسراف نيست؟ آيا در برنامهريزي يك شهر اين معضلات قابل قبول است؟ چه بايد كرد؟

يكي از واژههايي كه امروزه به عنوان راهكار موضوع مطرح ميشود واژه "مديريت يكپارچه شهري" است.

* مديريت شهري در قانون

طرح مديريت واحد شهري از جمله مباحثي است كه در برنامه سوم به آن اشاره ميشود. در ماده ١٣۶ برنامه سوم ميخوانيم:

"به دولت اجازه داده ميشود باتوجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرايي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص ميدهد، براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار كند."

در اين باره در بند (ب) ماده ١٣٧ برنامه چهارم توسعه نيز ميخوانيم:

"آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب هيأتوزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و دهياريها واگذار ميشود."

همچنين در برنامه پنجم درماده١٧٣ در قالب مديريت هماهنگ شهري ميخوانيم:

دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري بهمنظوردستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها، بازنگري و بهروزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاي جايگاه شهرداريها واتحاديه آنها اقدام قانوني بهعمل آورد.

* مديريت واحد شهري يا مديريت يكپارچه شهري

برداشت از قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه، مديريت واحد شهري بوده است ولي مقاومت تعدادي از دستگاههاي اجرايي و آماده نبودن زيرساختهاي لازم در شهرداريها براي تحقق مديريت واحد شهري و عوامل ديگر مانع از تحقق اين برنامهها شد، به همين دليل در برنامه پنجم ماده ١٧٣ جايگزين و به جاي مطرح كردن مديريت واحد شهري بحث "مديريت هماهنگ شهري" گنجانده شد.

* مديريت يكپارچه شهري؟

 برخي از كارشناسان، فلسفه مديريت واحد شهري را فقط برطرف شدن ناهماهنگيها، تداخل در وظايف سازمانهاي خدماترسان، تعدد مراكز تصميمگيري در روستاها و شهرها و در نتيجه ايجاد نارضايتي در مردم، ضايع شدن بيتالمال و ايجاد مشكلاتي چون ترافيك بهويژه در كلانشهرها ميدانند.

بعضي از كارشناسان نظر ديگري دارند و معتقدند در طرح مديريت واحد شهري، تصميمگيري و اجراي ٢٣ وظيفه به شهرداري و شوراها منتقل و تفويض اختيار ميشود. كل اين مسؤوليتها و وظايف به همراه بودجههاي آن در اختيار شوراها و شهرداريها قرار ميگيرد چرا كه دولت نميتواند به تمام امور شهري و روستايي رسيدگي كند و در نتيجه هزينه بالا و بهرهوري پاييني براي مردم و دولت دارد.

بر اساس برنامه از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي ميتوان به امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط به مديريت ترافيك، راهنمايي و رانندگي، مديريت نگهداري و بهرهبرداري پاركهاي جنگلي و اراضي ملي و منابع طبيعي با كاربري فضاي سبز، بهسازي و بهرهبرداري بستر و حريم رودخانهها و مسيلها و انهار طبيعي (با رعايت مقررات فني وزارت نيرو و حفظ مالكيت دولت)، اداره اماكن گردشگري، كتابخانههاي عمومي و ورزشهاي همگاني در محدوده قانوني شهرها به شهرداريها اشاره كرد.

از سوي ديگر از محتواي بندهاي فوق به راحتي مشخص است كه منظور و هدف از مديريت واحد شهري قرار گرفتن شهرداري در رأس همه امور اجرايي شهر از خدماترساني تا توسعه و عمران نيست، بلكه نوعي از مديريت يكپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگانهايي است كه در بهبود مسائل و رفع مشكلات شهري به صورت موضوعي و موضعي ميتوانند نقشي مستقل يا مكمل داشته باشند.

مديريت يكپارچه شهري شامل بخشهاي مختلف و متنوعي مانند مديريت حمل و نقل و ترافيك، محيط زيست و زندگي، بازسازي بافت فرسوده شهري، مديريت فرهنگي شهر، مديريت آب و فاضلاب و دهها موضوع ديگر در شهر است.

واقعيت اين است كه نخستين ركن تحقق مديريت يكپارچه شهري ارتقاي جايگاه شوراي اسلامي شهر است. جايگاهي بسيار فراتر از شوراي شهرداري، جايگاهي بهجا مانده از سه، چهار دولت گذشته كه خواسته يا ناخواسته مانع از اجراي قوانين برنامههاي فوق شدند.

اين مهم نيز به غير از احقاق حق جدي توسط شوراي عالي استانها و تعامل اين نهاد با دولت و مجلس شوراي اسلامي محقق نخواهد شد. وظيفهاي كه پيگيري آن در دوره چهارم شوراهاي اسلامي از اولويتهاي اين نهادها است.

از سوي ديگر همانگونه كه به صراحت در برنامههاي سوم و چهارم آمده است دولتها موظف بوده و هستند كه منابع مالي ذيربط اجراي مديريت يكپارچه شهري را در اختيار شهرداريها قرار دهند و اين نه تنها به معناي افزايش بودجه شهرداريها است بلكه نتيجه آن هزينه شدن بودجه بر اساس نياز هر شهر و تشخيص معتمدان محلي و شهري است و اين موضوع نتيجهاي جز مديريت اثربخش و كاراي بودجه نيست.

البته در اين موضوع ابهاماتي مانند نحوه انتخاب مديران شهري، تعامل آنان با وزرا و شوراي اسلامي شهر و حتي مديران شهرداري وجود دارد كه به نظر ميرسد پيگيري مؤثر شوراي عالي استانها و ميل و اشتياق دولتها در كوچك شدن دولت و تفويض اختيارات خود به نهادهاي مردم نهاد هر چه زودتر آنها را برطرف خواهد كرد.

اميدواريم با همت و پيگيريهاي مديران ارشد كشوري طليعه مباركي بر دستيابي شوراهاي اسلامي به جايگاه اصلي خود ايجاد شود. جايگاهي در قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران كه اين گونه تبيين شده است:

"براي پيشبرد سريع برنامه‏ هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند."

 

 
     
     
 
   منبع:   هگمتانه
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠١/١۶ تعداد بازدیـد : ۶٠٣ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
بهداشت و سلامت    
تجارت و اقتصاد    
فرهنگ و هنر    
فناوری اطلاعات    
مدیریت شهری    
معلومات عمومی    
ورزش و سرگرمی    
 
 
 
 
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١ کاربران آنلاین :
۸۸,۶۳۷ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو مجلات
آرشیـو مدیریت شهری
آرشیـو مجله فناوری
آرشیو مجله بهداشت
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان