سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰   |   Tue June 22, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
         صفحه اصلی   |
     پربازدیدترین ها
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 37
مجله بهداشت و سلامت - سال ششم- شماره 36
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 2
ورزش و سرگرمی - سال هفتم- شماره36
معلومات عمومي - سال هفتم - شماره 2
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 39
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 1
معلومات عمومی - سال هفتم- شماره 1
مجله فناوری اطلاعات - سال هفتم- شماره 32
مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 3
     مدیریت شهری
مديريت شهري -  شماره 11
مدیریت شهری -  شماره 10
مديريت شهري -  شماره 9
مدیریت شهری -  شماره 8
مديريت شهري -  شماره 7
مدیریت شهری -  شماره 6
مدیریت شهری -  شماره 5
مدیریت شهری -  سال هشتم-شماره 4
مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 3
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 2
  بیشتر ...
     فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات -  شماره 34
فناوري اطلاعات -  شماره 33
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 32
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 31
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 30
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 29
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 28
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 27
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 26
مجله فناوری اطلاعات -  سال چهارم- شماره 25
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۵/٠١ تعداد بازدیـد : ۶٩٨ نسخه چاپی
 
 فرهنگ و هنر
 شماره ٣٩
 
 
 
فرهنگ و هنر

 

در اين شماره مي خوانيد:

روشهاي خلاقيت

پيشنهادهاي مهم درباره روشها و فنون ايجاد آفرينندگي

شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوري

 

 

روشهاي خلاقيت

صرف دانستن اينكه چه كسي خلاق است براي پرورش خلاقيت، كافي نخواهد بود، بلكه مهم اين است كه بدانيم خلاقيت به چه نحو رشد و پرورش مييابد.

تحقيقات مربوط به خلاقيت نشان ميدهند كه رشد اين توانايي از همان دوران كودكي آغاز ميشود و در دوران دبيرستان به مرتبه ثبوت خودش ميرسد؛ البته اگر اين توانايي در همين دوران پرورش يافته باشد تا پايان عمر به غناي آن افزوده ميشود. در حقيقت، خلاقيت از دوران كودكي تا نوجواني، هميشه به دنبال مأمني براي رشد خود ميگردد.

اين تجربه تحقيقي نشان ميدهد كه بايد به امر آموزش خلاقيت در سطوح مختلف تحصيلي آن هم با روشهاي علمي اقدام كرد و به تواناييهاي خلاقه دانشآموزان در زمينههاي گوناگون هنري، فرهنگي، علمي و ورزشي احترام گذاشت و از آنها به نحو درست و مناسب، استقبال كرد و براي پرورش آنها همت نمود.

همه روانشناسان پرورشي و متخصصان آموزشي معتقدند كه تواناييهاي آفريننده و خلاق و شيوههاي فكري واگرا را ميتوان به افراد، به ويژه به كودكان و نوجوانان آموزش داد.

 

پيشنهادهاي مهم اين صاحبنظران درباره روشها و فنون ايجاد آفرينندگي يا خلاقيت شامل نکات زير است:

ـ تجارب دانشآموزان را به موقعيتهاي خاص، محدود نكنيد

كارهاي بديع و تخيلات دانشآموزان را تشويق كنيد. سؤالهايي از آنان بپرسيد كه مشوق تفكر واگرا باشند و از تكرار روشهاي معمول و متداول بپرهيزند. سؤالهايي بپرسيد كه با چرا و چگونه آغاز ميشوند، نه با كجا، چه كسي، و چه وقت؛ سؤالهايي طرح كنيد كه جوابهاي متعددي داشته باشند.

ـ براي طرح سؤالها و انديشههاي غير معمول و بديع، ارزش قائل شويد

دانشآموزان خود را تشويق كنيد تا سؤالهاي گوناگون از شما بپرسند، فراتر از اطلاعات و دانشهاي معمول فكر كنند و راههاي مختلف براي مسائل پيشنهاد دهند. از سؤالهاي غير معمولي كه از سوي دانشآموزان مطرح ميشوند و شما از عهده جواب دادن به آنها بر نميآييد نترسيد.

ـ فرصتهايي براي خودآموزي و يادگيري اكتشافي در اختيار يادگيرندگان قرار دهيد

استقلال شخصي و توانايي پيدا كردن راه حل براي مسائل به طريق اكتشافي و از راه خودآموزي، از ويژگيهاي افراد آفريننده و خلاق است. اگر تنها حفظ كردن مطالب و راه حلهاي قالبي مورد تأييد معلمان واقع شوند، دانشآموزان به حفظ كردن مطالب تشويق خواهند شد، امّا اگر انديشههاي اصيل مورد تأييد قرار گيرند، دانشآموزان به فعاليتهاي خلاق مبادرت خواهند كرد.

ـ در مقابل تفاوتهاي فردي با يادگيرندگان با احترام برخورد كنيد

از وارد كردن دانشآموزان به رقابت و همچشمي با يکديگر بپرهيزيد. هر يك از دانشآموزان داراي استعداد و قريحه خاص خودش است كه شايد از اين جنبه با دانشآموزان ديگر متفاوت باشد؛ در پرورش اين استعدادهاي ويژه در دانشآموزان بكوشيد. برخوردهاي درست معلمان با كودكان در سالهاي پايين كودكي، بر رشد استعدادهاي خلاق آنان تأثير فراوان دارد.

ـ رفتارهاي آفريننده را براي كودكان، سرمشق قرار دهيد

پژوهشهاي انجام شده نشان دادهاند كه معلمان و اساتيد با روش آموزش از طريق سرمشق دهي، بيشتر از روشهاي مرسوم آموزشي، منجر به ايجاد رفتارهاي خلاق در دانشآموزان و دانشجويان ميشوند.

ـ از روشها و فنون ويژه افزايش سطح خلاقيت و آفرينندگي استفاده كنيد

تعدادي روش و فن آموزشي وجود دارند كه استفاده از آنها در پرورش استعدادهاي خلاق كودكان بسيار مؤثرند، معروفترين آنها روش بارش مغزي است، در اين روش، معلم، مسألهاي را به دانشآموزان ميدهد و از آنان ميخواهد تا هر چه راه حل براي مسأله به ذهنشان ميرسد بگويند. روش آموزشي ديگر كه منجر به افزايش سطح فعاليتهاي خلاق يادگيرندگان ميشود، آموزش مهارتهاي پژوهشي است، اين روش به طرح و آزمودن فرضيه از سوي يادگيرندگان كمك ميكند. روشهاي درست طرح فرضيه و آزمودن فرضيه به وسيله كودكان، منجر به ايجاد طرز فكر آفريننده در آنان ميشود.

روش مطالعه آفريننده، روش مؤثر ديگري در آموزش خلاقيت است؛ وقتي كه به خواندن مطالب يك كتاب ميپردازيد به مورد استفادههاي مختلف اطلاعاتي كه در آن كتاب به آنها بر ميخوريد، بينديشيد. خيلي اهميت دارد به راههايي كه ميتوانيد اطلاعات خوانده شده را در زندگي شخصي و حرفهاي خود به كار بنديد فكر كنيد. تنها به اين سؤال فكر نكنيد كه: مؤلف چه ميگويد؟ از خود بپرسيد كه: چگونه ميتوانم آنچه را نويسنده نوشته است مورد استفاده قرار دهم. تنها به يك مورد استفاده اكتفا نكنيد. تا آنجا كه ميتوانيد موارد استفادههاي بيشتري را بيابيد. ممكن است مدتي وقت لازم باشد تا اين نوع مطالعه كردن را بياموزيد. با اين حال مأيوس نشويد، بعد از دو سه روز خواهيد ديد كه ميتوانيد اين روش مطالعه را به راحتي به كار بنديد.

 

شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوري

نويسندگان مختلف شرايط و زمينههاي متفاوتي براي بروز خلاقيت در نظر دارند. راههاي عمدهاي که ميتوانند محرک خلاقيت باشند در ادامه ذکر شدهاند.

١) فضاي خلاق: يکي از راههاي مهم ظهور نوآوري به وجود آوردن فضاي محرک خلاقيت است. بدين معني که مديريت بايد هميشه آماده شنيدن ايدههاي جديد از هرکس در سازمان باشد. در واقع سازمان بايد در جستجوي اين گونــه فکرها باشد و تنها منتظـر ارائه انديشه جديد نماند. به کارگيري شيوه مديريت استعداد ابزار مؤثري در سازمان به شمار ميرود. مديران با بـه کارگيري اين ابزار ميتوانند مهارتهاي کارکنان مستعد را به طرز صحيحي گسترش دهند.

ممکن است شما با افراد مستعد زيادي برخورد کنيد که در سازماني مشغول به کارند ولي نميتوانند نتايج قابل توجهي توليد کنند. اين به خاطر فقدان شيوه مديريت استعداد مناسب روي ميدهد. شيوه مديريت استعداد چهار عنصر دارد: جذب استعدادها - حفظ استعدادها - اداره و مديريت استعدادها - کشف کردن استعدادها.

٢) دادن وقت براي خلاقيت: مؤسسات براي اين منظور ميتوانند دفتر مخصوصي به هريک از کارکناني که شايستگي لازم را دارند اختصاص دهند.

٣) برقراري پيشنهادات: يکي از روشهاي ترغيب خلاقيت برقراري شيوه دريافت پيشنهادات است بدين ترتيب روشي براي ارائه پيشنهادات فراهم ميشود.

?) ايجاد واحد مخصوص خلاقيت: گاهي گروه خاصي از کارکنان براي نوآوري و خلاقيت استخدام ميشوند و در بعضي از سازمانها اين گروه را واحد تحقيق و توسعه مينامند. اين گونه واحدها وقتشان را صرف يافتن ايدههاي جديد براي ارائه خدمات يا ساختن محصول، فناوري ميکنند و گاهي تحقيق محض انجام ميدهند. اين گونه تحقيقات براي پيشرفت دانش بدون تلاش براي يافتن کاربرد فوري آن صورت ميگيرد. البته بعدها اين انديشههاي محض ميتواند جنبه کاربردي داشته باشد. ولي امروزه تحقيقات کاربردي بيشتر معمول و مورد توجه است.

 

 

 

 

 
     
     
 
   منبع:   روزنامه هگمتانه
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۵/٠١ تعداد بازدیـد : ۶٩٨ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
بهداشت و سلامت    
تجارت و اقتصاد    
فرهنگ و هنر    
فناوری اطلاعات    
مدیریت شهری    
معلومات عمومی    
ورزش و سرگرمی    
 
 
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١۴ کاربران آنلاین :
۱۵۳,۵۳۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو مجلات
آرشیـو مدیریت شهری
آرشیـو مجله فناوری
آرشیو مجله بهداشت
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان