جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰   |   Fri August 6, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
         صفحه اصلی   |
     پربازدیدترین ها
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 37
مجله بهداشت و سلامت - سال ششم- شماره 36
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 2
معلومات عمومي - سال هفتم - شماره 2
ورزش و سرگرمی - سال هفتم- شماره36
مجله بهداشت و سلامت - سال هفتم- شماره 39
معلومات عمومی - سال هفتم- شماره 1
مجله مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 1
مجله فناوری اطلاعات - سال هفتم- شماره 32
مدیریت شهری - سال هفتم- شماره 3
     مدیریت شهری
مديريت شهري -  شماره 11
مدیریت شهری -  شماره 10
مديريت شهري -  شماره 9
مدیریت شهری -  شماره 8
مديريت شهري -  شماره 7
مدیریت شهری -  شماره 6
مدیریت شهری -  شماره 5
مدیریت شهری -  سال هشتم-شماره 4
مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 3
مجله مدیریت شهری -  سال هفتم- شماره 2
  بیشتر ...
     فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات -  شماره 34
فناوري اطلاعات -  شماره 33
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 32
مجله فناوری اطلاعات -  سال هفتم- شماره 31
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 30
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 29
مجله فناوری اطلاعات -  سال ششم- شماره 28
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 27
مجله فناوری اطلاعات -  سال پنجم- شماره 26
مجله فناوری اطلاعات -  سال چهارم- شماره 25
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/٠١ تعداد بازدیـد : ١٠٢۵ نسخه چاپی
 
 معلومات عمومی
 شماره ١٨
 
 
 
معلومات عمومي

 

در اين شماره ميخوانيد:

 

خلاقيت و نوآوري در کارآفريني

خلاقيت و سلامت

خلاقيت و استفاده از مغز از بروز بيماري آلزايمر جلوگيري ميکند

 

 خلاقيت و نوآوري در کارآفريني

جامعه انساني براي زنده ماندن و گريز از ايستايي نيازمند خلاقيت و نوآوري در کارآفريني است. امروزه جامعه نيازمند آموزش مهارتهايي است که با کمک آن بتواند با توسعه علم و فناوري به پيش برود. هدف بايد پرورش انسانهايي باشد که بتوانند با مغزي خلاق با مسائل روبرو شده و به حل آنها بپردازند، به گونهاي که انسانها بتوانند به خوبي با يکديگر ارتباط مؤثر برقرار کرده و با بهره گيري از دانش جمعي و توليد افکار نو مشکلات را از ميان بردارند.

 

*خلق افکار نو

مردم ما نيازمند آموزش خلاقيت هستند تا با خلق افکار نو به سوي يک جامعه سعادتمند قدم بردارند. از اين رو سازمانهاي آموزشي از يک سو وظيفه فراهم آوردن زمينه رشد و پرورش خلاقيت و نوآوري و استفاده صحيح و هدفمند از استعدادها و تواناييهاي افراد را برعهده دارند که اين خود زمينه ساز توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و... در جامعه است و از سوي ديگر براي پويايي و پيشرفت  خود نيازمند پرورش و بهرهمندي از خلاقيت و نوآوري در سطوح سازماني هستند.

مقولههاي خلاقيت و نوآوري که از ويژگيهاي مهم روان شناختي محسوب ميشوند جزء ذات و جوهره کارآفريني بوده و در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند و از آنجا که در حال حاضر کارآفريني در توسعه کسب و کار کشورها نقش اساسي دارد بنابراين آشنايي با مفهوم خلاقيت و نوآوري در کارآفريني و ويژگيهاي افراد خلاق ميتواند به شما در کارآفريني کمک کند.

*تعريف خلاقيت

خلاقيت يعني تلاش براي ايجاد يک تغيير هدفدار در توان اجتماعي يا اقتصادي سازمان، خلاقيت بهکارگيري تواناييهاي ذهني براي ايجاد يک فکر يا مفهوم جديد است. خلاقيت دست يافتن به رهيافتها و راهکارهاي جديد براي حل مسائل است. خلاقيت جنبه فکري دارد. بر خلاف باور اکثر افراد که خلاقيت را يک ويژگي ذاتي ميپندارند اين استعداد ميتواند در همه افراد عموميت پيدا کند و همه مردم از قوه خلاقيت برخوردارند.

تمام افراد با بهکارگيري اصول و فنون معين و ايجاد طرز فکر جديد و ايجاد محيط مناسب ميتوانند خلاقيت و قدرت ابداع را در خود پرورش دهند.

*تعريف نوآوري

نوآوري به کارگيري انديشههاي جديد ناشي از خلاقيت است که ميتواند به صورت يک محصول جديد، خدمت جديد يا راه حل جديد در انجام کارها باشد. نوآوري جنبه عملي دارد.

* تعريف کارآفريني

اگر نوآوري به مرحله عمومي شدن برسد مانند توليد انبوه يک محصول جديد آنگاه در اين حالت کارآفريني ناميده ميشود.

کار آفرين به منظور تحقق ايده اش عوامل مورد نياز مانند زمين، نيروي کار، مواد مصرفي و سرمايه را فراهم آورده و با استفاده از قدرت تصميمگيري، مهارتها و استعدادهاي فردي اش در طراحي، سازمان دهي، راهاندازي و مديريت واحد جديد، ايدهاش را تحقق ساخته و از اين راه به کسب درآمد ميپردازد.

کارآفرين لزوما ثروتمند و سرمايه دار نيست ولي قادر است از سرمايههاي راکد به خوبي استفاده کند.

* مراحل تفکر خلاق

ايجاد و پرورش خلاقيت، معمولا داراي مراحلي است که نه به عنوان يک روش علمي و فرموله شده بلکه به عنوان يک راهنما ميتواند براي افراد در همه جا مفيد باشد.

فرايند خلاق حل مسائل شامل سه مرحله اصلي است:

- حقيقتيابي که مستلزم تعريف مسئله و آماده سازي آن است.

- ايده يابي که مستلزم ايجاد ايده و پرورش آن است.

- راه حل يابي که تجزيه و تحليل ايدهها و گزينش ايده مناسب براي حل مسئله است.

*عناصر خلاقيت

خلاقيت داراي عناصر و اجزايي است که همراه با هم خلاقيت را ميسازند و بين آنها تعامل و ارتباط برقرار است. بهتر است عناصر خلاقيت را بشناسيد.

١. انگيزه

خلاقيت ارتباط بسيار نزديکي با انگيزه دارد. انگيزه را ميتوان نيروي محرک فعاليتهاي انساني و قوه جريان خلاقيت او دانست. انگيزه را به موتور و فرمان خودرو  تشبيه کردهاند.

در اين مقايسه نيروي ذهني انسان و تعيين جهت آن مفاهيم عمده انگيزه هستند زندگي افراد بسيار خلاق اين نکته را تأکيد ميکند که آنها براي عرضه ي کارهاي اصيل انگيزه عالي دارند.

٢. استعداد

يکي از عوامل مهم سازنده خلاقيت استعداد است. افرادي که از استعداد ذهني مناسب و معمول برخوردار نباشند، در اصل آمادگي ارائه ايدههاي نو و خلاق را ندارند.

در بحث خلاقيت هرچند گفته ميشود که هوش بالا چندان تأثيري در خلاقيت ندارد اما وجود هوش متوسط لازمه خلاقيت و نوآوري است.

٣. تلاش و پشتکار

هيچ پديدهاي را در زمينه خلاقيت و نوآوري نميتوان جانشين پشتکار مداوم کرد. پشتکار يعني انجام هر تعهدي، تلاش و کوششي پيگير داشتن با وجود موانع و مشکلات، با وجود موانع و مشکلات هدفي را به طور دائم و خستگي ناپذير ادامه دادن.

سخت کوشي در خلاقيت به حدي مهم است که گفتهاند تنها ١٠ درصد از خلاقيت ناشي از الهام و ٩٠ درصد حاصل از تلاش و کوشش است.

۴. دانش و اطلاعات

دانش و اطلاعات يکي از عوامل اساسي خلاقيت و در واقع ماده خام آن بشمار ميآيد. اگر يک قطب خلاقيت را جريان و فعاليت ذهني بدانيم،قطب ديگر آن معلومات و اطلاعات از اشيا و امور است.

۵. تجربه

تفکر خلاق در خلأ صورت نميگيرد و به هر شکلي و نوعي که باشد از شرايط و موفقيتهايي متاثر ميشود. يکي از اين شرايط تجربه است. تجربه شامل مجموعهاي از اندوختهها و برداشتهاي ذهني است که در ارتباط با محيط حاصل ميشود.

۶. تصور و خيال

پايه و اساس تفکر خلاق تصور و خيال است، همه ما توانايي ايجاد تصورات مختلف را در ذهن خود داريم. با تجسم خلاق ميتوان تصوير خلاقيت و موفقيت را ايجاد کرد ميتوان تصوير ذهني حاکي از موفقيتها را عملا به موفقيت تبديل کرد، تفکر خلاق در حقيقت شکل عالي تخيلات آزاد است.

* موانع خلاقيت

در اينجا بهتر است با موانع خلاقيت نيز آشنا شويد. عوامل گوناگوني وجود دارند که در تمام مراحل زندگي‏ از بدو تولد کودک تا بزرگسالي ميتواند به اشکال مختلف خلاقيت فرد را با مانع رو به رو سازد.

بعضي از اين موانع عبارتند از عدم اعتماد به نفس، متعهد نبودن، وابستگي به ديگران، نداشتن دانش و اطلاعات کافي در زمينه مورد نظر، عدم تمرکز ذهن، کمرويي، محافظهکاري، نداشتن صبر و تحمل، ترس از انتقاد و شکست و....

همه سازمانها براي بقا نيازمند انديشههاي نو و نظرات تازهاند. ايدههاي خلاقانه  و ايدههاي نو چنان به هم درآميختهاند که ارائه تعريف مستقلي از هرکدام دشوار است. خلاقيت، پيدايي و توليد يک انديشه و فکر نو است درحالي که نوآوري عملي ساختن آن انديشه و فکر است.

براي آنکه ايده جديدي خلق شده و توسعه يابد، بايد نيروهاي پيش برنده بر نيروهاي بازدارنده غلبه کنند و شرايط به گونهاي باشد که نيروهاي پيش برنده ما را به سوي نظر و شيوه جديد رهنمون گرداند و با استفاده از خلاقيت و نوآوري در کارآفريني به موفقيتهاي جديد رسيد.

 

خلاقيت و سلامت

در محيط منزل و يا محل کار خود و يا هرجاي ديگر ميتوانيد خلاق باشيد و با خلاقيت خود به سلامتي خودتان و اطرافيانتان نيز اهميت دهيد. شايد با اجراي روشهاي زير بتوانيد در حفظ سلامت و جلوگيري از ابتلا به انواع بيماريها مؤثر باشيد.

*رفع بوي يخچال

براي رفع بوي بد يخچال مقداري پودر قهوه را داخل کيسه پارچهاي ريخته و دربش را ببنديد و درون يخچال بگذاريد، خيلي سريع بوزدايي ميکند.

*نمک زدن به کاهو

هيچ گاه از قبل به سالاد کاهو نمک نزنيد بلکه هنگامي که ميخواهيد آن را سرو کنيد، به آن نمک بزنيد چون نمک تازگي کاهو را گرفته و برگهاي آن را زمخت ميکند.

*تازه ماندن برنج پخته

اگر ميخواهيد برنجي که پخته ايد داخل يخچال تازهتر بماند فقط کافي است يک تکه نان روي برنج و داخل ظرف آن قرار بدهيد. با اين کار برنج ديرتر کهنه ميشود.

*شستن ظروف چرب

براي اينکه بتوانيم ظروف چرب را به خوبي تميز کنيم کافي است مقداري آبليمو به مايع ظرفشويي اضافه کنيم.

*تازه نگه داشتن سير و پياز

اگر ميخواهيد سير و پياز را تاماهها سالم وبدون جوانه نگهداريد بايد آنها را درجوراب ساق بلند زنانه قرار دهيد وپس از وارد کردن هر پياز،جوراب راگره بزنيد و سپس درجاي خشک و خنک آويزان کنيد.

*پلاستيک و مواد داغ

هرگز نـان داغ را در کيسه پلاستيکي نگذاريد. پلاستيک در تماس با مواد داغ مونومر توليد ميکند. مونومر در تماس با نان باعث ايجاد بيماري ريوي و گوارشي ميشود و عملکرد بدن را مختل ميکند.

*جلوگيري از کپک زدن خيارشور

براي اينکه خيارشور کپک نزند به جاي ريختن سرکه در خيارشور، روي ظرف آن تکهاي نان به اندازه دهانه ظرف قرار دهيد و در آن را محکم ببنديد.

*رفع بوي سوختگي از غذا

بوي سوختگي داخل غذا اصلا جالب نيست. هر وقت غذايتان سوخت يک عدد پياز را درسته داخل غذا بندازيد تا بوي سوختگي را جذب خودش کند، سپس پياز را دور بيندازيد.

*سوزاندن کندر

در خانه کندر بسوزانيد. تحقيقات ثابت کرده دود کندر يک مسکن طبيعي براي رفع اضطراب، افسردگي و سردرد است. همچنين دود کندر نشاط آور، تقويت کننده حافظه، تمرکز و خلاقيت بوده و ضد عفـــوني کننده هواست.

*سالم ماندن ترشي

براي اينکه بتوانيم از زود خراب شدن ترشي جلو گيري کنيم کافي است از ملاقه استيل براي برداشتن ترشي از ظرفش استفاده نکنيد. ملاقه يا قاشق استيل باعث زود خراب شدن ترشي ميشود.

*پوست پرتقال

پوست پرتقالها را دور نريزيد. آنها را خشک کنيد وبجاي مواد آتش زا استفاده کنيد. پوست پرتقال به علت ترکيبات روغني اش به راحتي آتش ميگيرد و بعلاوه بوي خوشي هم در فضا پخش ميکند.

از پرتقال بريده شده نيز در داخل يخچال ميتوان براي از بين بردن بوي نامطبوع استفاده کرد.

*پخت گوشت

براي اينکه گوشت درهنگام پخت سفت نشود بهتر است بدانيد که اگر آب گوشت را قبل از پخت بگيريد، گوشت هنگام پختن، بخصوص به شيوه بيفتک، کمتر سفت ميشود.

*طبخ کباب کوبيده

براي پخت کباب کوبيده پياز بايد خوب چرخ و آب آن گرفته شود؛ براي گرفتن آب پياز از يک پارچه نخي استفاده کنيد. سپس پياز را با مقداري زعفران، فلفل و نمک همراه با گوشت خوب ورز دهيد.

*پخت ماهي

قبل از اينکه ماهي را داخل فر و يا روي گريل بگذاريد زير آن يک لايه ليمو قرار دهيد، توري مخصوص کباب و سيني فر هيچوقت نخواهند سوخت.

*زردچوبه

اگر داخل آب در حال جوش ماکاروني و لازانيا زردچوبه بريزيد، باعث ميشود مواد شما به هم نچسبند. زردچوبه براي خوشرنگکردن برنج، ميگو، پلو و کلمپلو و لوبياپلو هم بسيار مناسب است.

*رنگ دهي زعفران

براي رنگدهي بهتر زعفران در يک استکان زعفران ساييده بريزيد و ٢قاشق غذاخوري آب جوش به آن اضافه کنيد. بعد از آبکش کردن برنج استکان را در برنج فرو ببريد و دمکني را روي قابلمه بگذاريد.

 

خلاقيت و استفاده از مغز از بروز بيماري آلزايمر جلوگيري ميکند

يک متخصص مغز و اعصاب گفت: خلاقيت و استفاده از مغز موجب جلوگيري از بروز بيماري آلزايمر ميشود.

به نقل از پايگاه آفتاب، متخصص مغز و اعصاب گفت: خلاقيت و استفاده از مغز موجب جلوگيري از بروز بيماري آلزايمر ميشود.

مظفر حسيننژاد افزود: افرادي که در مشاغل سادهتر فعاليت ميکنند و خلاقيت و تفکر ندارند، بيشتر از ساير افراد در معرض خطر ابتلا به بيماري آلزايمر هستند.

وي اظهار کرد: تحقيقات نشان ميدهد، افرادي که کمتر از هشت سال تحصيلات دارند بيشتر از ديگران در معرض ابتلا به بيماري آلزايمر هستند.

حسيننژاد گفت: آلزايمر يک بيماري پيشرونده مغزي است که در سن بالاي ?۶٠ سال شيوع بيشتري دارد و در برخي موارد در افرادي که زمينه ارثي دارند در سنهاي پايينتر نيز بروز ميکند.

اين متخصص خاطرنشان کرد: ? ١٠درصد جمعيت بالاي ? ۶٠سال و ? ۵٠درصد جمعيت بالاي ? ٨٠سال کشور به آلزايمر مبتلا هستند و شيوع اين بيماري در ايران با کشورهاي ديگر تفاوت ندارد و تاکنون مطالعات دقيق در اين زمينه در کشور انجام نشدهاست.

وي با اشاره بهاينکه فقط ? ١٠درصد عوامل ژنتيکي در بروز بيماري آلزايمر دخالت دارد، افزود: عوامل محيطي نظير تغديه نامناسب، فعاليتهاي کم فکري، نداشتن خلاقيت، استفاده نکردن از قواي ذهني و محدود بودن تعامل اجتماعي منجر به ابتلا به بيماري آلزايمر ميشود.

اين متخصص مغز و اعصاب بيان کرد: آلزايمر توانايي شناختي مغز را در جنبههاي مختلف کم ميکند و در شناخت افراد، تجسم فضايي، قضاوت کردن و تکلم بيماران تأثير ميگذارد.

به گفته وي، آلزايمر ممکن است با نشانههايي همچون بيماريهاي عصبي، بدبيني و حالتهاي تهاجمي، اضطراب، بيقراري و افسردگي خود را نشان دهد.

وي يادآور شد: بيماران آلزايمري مستعد به عفونت هستند و از آنان بايد بيشتر مراقبت شود، بنابراين از اين بيماران نبايد توقع انجام کارهاي پيچيده و دشوار را داشت.

 

 

 
     
     
 
   منبع:   هگمتانه
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/٠١ تعداد بازدیـد : ١٠٢۵ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
بهداشت و سلامت    
تجارت و اقتصاد    
فرهنگ و هنر    
فناوری اطلاعات    
مدیریت شهری    
معلومات عمومی    
ورزش و سرگرمی    
 
 
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١ کاربران آنلاین :
۱۵۶,۱۳۵ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو مجلات
آرشیـو مدیریت شهری
آرشیـو مجله فناوری
آرشیو مجله بهداشت
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان