تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٢/٢٢ |
 معلومات عمومی
 شماره 18
 
 
   
معلومات عمومی

 

در این شماره میخوانید:

 

خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی

خلاقیت و سلامت

خلاقیت و استفاده از مغز از بروز بیماری آلزایمر جلوگیری میکند

 

 خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی

جامعه انسانی برای زنده ماندن و گریز از ایستایی نیازمند خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی است. امروزه جامعه نیازمند آموزش مهارتهایی است که با کمک آن بتواند با توسعه علم و فناوری به پیش برود. هدف باید پرورش انسانهایی باشد که بتوانند با مغزی خلاق با مسائل روبرو شده و به حل آنها بپردازند، به گونهای که انسانها بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط مؤثر برقرار کرده و با بهره گیری از دانش جمعی و تولید افکار نو مشکلات را از میان بردارند.

 

*خلق افکار نو

مردم ما نیازمند آموزش خلاقیت هستند تا با خلق افکار نو به سوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند. از این رو سازمانهای آموزشی از یک سو وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری و استفاده صحیح و هدفمند از استعدادها و تواناییهای افراد را برعهده دارند که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و... در جامعه است و از سوی دیگر برای پویایی و پیشرفت  خود نیازمند پرورش و بهرهمندی از خلاقیت و نوآوری در سطوح سازمانی هستند.

مقولههای خلاقیت و نوآوری که از ویژگیهای مهم روان شناختی محسوب میشوند جزء ذات و جوهره کارآفرینی بوده و در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند و از آنجا که در حال حاضر کارآفرینی در توسعه کسب و کار کشورها نقش اساسی دارد بنابراین آشنایی با مفهوم خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی و ویژگیهای افراد خلاق میتواند به شما در کارآفرینی کمک کند.

*تعریف خلاقیت

خلاقیت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان، خلاقیت بهکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. خلاقیت دست یافتن به رهیافتها و راهکارهای جدید برای حل مسائل است. خلاقیت جنبه فکری دارد. بر خلاف باور اکثر افراد که خلاقیت را یک ویژگی ذاتی میپندارند این استعداد میتواند در همه افراد عمومیت پیدا کند و همه مردم از قوه خلاقیت برخوردارند.

تمام افراد با بهکارگیری اصول و فنون معین و ایجاد طرز فکر جدید و ایجاد محیط مناسب میتوانند خلاقیت و قدرت ابداع را در خود پرورش دهند.

*تعریف نوآوری

نوآوری به کارگیری اندیشههای جدید ناشی از خلاقیت است که میتواند به صورت یک محصول جدید، خدمت جدید یا راه حل جدید در انجام کارها باشد. نوآوری جنبه عملی دارد.

* تعریف کارآفرینی

اگر نوآوری به مرحله عمومی شدن برسد مانند تولید انبوه یک محصول جدید آنگاه در این حالت کارآفرینی نامیده میشود.

کار آفرین به منظور تحقق ایده اش عوامل مورد نیاز مانند زمین، نیروی کار، مواد مصرفی و سرمایه را فراهم آورده و با استفاده از قدرت تصمیمگیری، مهارتها و استعدادهای فردی اش در طراحی، سازمان دهی، راهاندازی و مدیریت واحد جدید، ایدهاش را تحقق ساخته و از این راه به کسب درآمد میپردازد.

کارآفرین لزوما ثروتمند و سرمایه دار نیست ولی قادر است از سرمایههای راکد به خوبی استفاده کند.

* مراحل تفکر خلاق

ایجاد و پرورش خلاقیت، معمولا دارای مراحلی است که نه به عنوان یک روش علمی و فرموله شده بلکه به عنوان یک راهنما میتواند برای افراد در همه جا مفید باشد.

فرایند خلاق حل مسائل شامل سه مرحله اصلی است:

- حقیقتیابی که مستلزم تعریف مسئله و آماده سازی آن است.

- ایده یابی که مستلزم ایجاد ایده و پرورش آن است.

- راه حل یابی که تجزیه و تحلیل ایدهها و گزینش ایده مناسب برای حل مسئله است.

*عناصر خلاقیت

خلاقیت دارای عناصر و اجزایی است که همراه با هم خلاقیت را میسازند و بین آنها تعامل و ارتباط برقرار است. بهتر است عناصر خلاقیت را بشناسید.

١. انگیزه

خلاقیت ارتباط بسیار نزدیکی با انگیزه دارد. انگیزه را میتوان نیروی محرک فعالیتهای انسانی و قوه جریان خلاقیت او دانست. انگیزه را به موتور و فرمان خودرو  تشبیه کردهاند.

در این مقایسه نیروی ذهنی انسان و تعیین جهت آن مفاهیم عمده انگیزه هستند زندگی افراد بسیار خلاق این نکته را تأکید میکند که آنها برای عرضه ی کارهای اصیل انگیزه عالی دارند.

٢. استعداد

یکی از عوامل مهم سازنده خلاقیت استعداد است. افرادی که از استعداد ذهنی مناسب و معمول برخوردار نباشند، در اصل آمادگی ارائه ایدههای نو و خلاق را ندارند.

در بحث خلاقیت هرچند گفته میشود که هوش بالا چندان تأثیری در خلاقیت ندارد اما وجود هوش متوسط لازمه خلاقیت و نوآوری است.

٣. تلاش و پشتکار

هیچ پدیدهای را در زمینه خلاقیت و نوآوری نمیتوان جانشین پشتکار مداوم کرد. پشتکار یعنی انجام هر تعهدی، تلاش و کوششی پیگیر داشتن با وجود موانع و مشکلات، با وجود موانع و مشکلات هدفی را به طور دائم و خستگی ناپذیر ادامه دادن.

سخت کوشی در خلاقیت به حدی مهم است که گفتهاند تنها ١٠ درصد از خلاقیت ناشی از الهام و ٩٠ درصد حاصل از تلاش و کوشش است.

۴. دانش و اطلاعات

دانش و اطلاعات یکی از عوامل اساسی خلاقیت و در واقع ماده خام آن بشمار میآید. اگر یک قطب خلاقیت را جریان و فعالیت ذهنی بدانیم،قطب دیگر آن معلومات و اطلاعات از اشیا و امور است.

۵. تجربه

تفکر خلاق در خلأ صورت نمیگیرد و به هر شکلی و نوعی که باشد از شرایط و موفقیتهایی متاثر میشود. یکی از این شرایط تجربه است. تجربه شامل مجموعهای از اندوختهها و برداشتهای ذهنی است که در ارتباط با محیط حاصل میشود.

۶. تصور و خیال

پایه و اساس تفکر خلاق تصور و خیال است، همه ما توانایی ایجاد تصورات مختلف را در ذهن خود داریم. با تجسم خلاق میتوان تصویر خلاقیت و موفقیت را ایجاد کرد میتوان تصویر ذهنی حاکی از موفقیتها را عملا به موفقیت تبدیل کرد، تفکر خلاق در حقیقت شکل عالی تخیلات آزاد است.

* موانع خلاقیت

در اینجا بهتر است با موانع خلاقیت نیز آشنا شوید. عوامل گوناگونی وجود دارند که در تمام مراحل زندگی‏ از بدو تولد کودک تا بزرگسالی میتواند به اشکال مختلف خلاقیت فرد را با مانع رو به رو سازد.

بعضی از این موانع عبارتند از عدم اعتماد به نفس، متعهد نبودن، وابستگی به دیگران، نداشتن دانش و اطلاعات کافی در زمینه مورد نظر، عدم تمرکز ذهن، کمرویی، محافظهکاری، نداشتن صبر و تحمل، ترس از انتقاد و شکست و....

همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشههای نو و نظرات تازهاند. ایدههای خلاقانه  و ایدههای نو چنان به هم درآمیختهاند که ارائه تعریف مستقلی از هرکدام دشوار است. خلاقیت، پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است درحالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است.

برای آنکه ایده جدیدی خلق شده و توسعه یابد، باید نیروهای پیش برنده بر نیروهای بازدارنده غلبه کنند و شرایط به گونهای باشد که نیروهای پیش برنده ما را به سوی نظر و شیوه جدید رهنمون گرداند و با استفاده از خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی به موفقیتهای جدید رسید.

 

خلاقیت و سلامت

در محیط منزل و یا محل کار خود و یا هرجای دیگر میتوانید خلاق باشید و با خلاقیت خود به سلامتی خودتان و اطرافیانتان نیز اهمیت دهید. شاید با اجرای روشهای زیر بتوانید در حفظ سلامت و جلوگیری از ابتلا به انواع بیماریها مؤثر باشید.

*رفع بوی یخچال

برای رفع بوی بد یخچال مقداری پودر قهوه را داخل کیسه پارچهای ریخته و دربش را ببندید و درون یخچال بگذارید، خیلی سریع بوزدایی میکند.

*نمک زدن به کاهو

هیچ گاه از قبل به سالاد کاهو نمک نزنید بلکه هنگامی که میخواهید آن را سرو کنید، به آن نمک بزنید چون نمک تازگی کاهو را گرفته و برگهای آن را زمخت میکند.

*تازه ماندن برنج پخته

اگر میخواهید برنجی که پخته اید داخل یخچال تازهتر بماند فقط کافی است یک تکه نان روی برنج و داخل ظرف آن قرار بدهید. با این کار برنج دیرتر کهنه میشود.

*شستن ظروف چرب

برای اینکه بتوانیم ظروف چرب را به خوبی تمیز کنیم کافی است مقداری آبلیمو به مایع ظرفشویی اضافه کنیم.

*تازه نگه داشتن سیر و پیاز

اگر میخواهید سیر و پیاز را تاماهها سالم وبدون جوانه نگهدارید باید آنها را درجوراب ساق بلند زنانه قرار دهید وپس از وارد کردن هر پیاز،جوراب راگره بزنید و سپس درجای خشک و خنک آویزان کنید.

*پلاستیک و مواد داغ

هرگز نـان داغ را در کیسه پلاستیکی نگذارید. پلاستیک در تماس با مواد داغ مونومر تولید میکند. مونومر در تماس با نان باعث ایجاد بیماری ریوی و گوارشی میشود و عملکرد بدن را مختل میکند.

*جلوگیری از کپک زدن خیارشور

برای اینکه خیارشور کپک نزند به جای ریختن سرکه در خیارشور، روی ظرف آن تکهای نان به اندازه دهانه ظرف قرار دهید و در آن را محکم ببندید.

*رفع بوی سوختگی از غذا

بوی سوختگی داخل غذا اصلا جالب نیست. هر وقت غذایتان سوخت یک عدد پیاز را درسته داخل غذا بندازید تا بوی سوختگی را جذب خودش کند، سپس پیاز را دور بیندازید.

*سوزاندن کندر

در خانه کندر بسوزانید. تحقیقات ثابت کرده دود کندر یک مسکن طبیعی برای رفع اضطراب، افسردگی و سردرد است. همچنین دود کندر نشاط آور، تقویت کننده حافظه، تمرکز و خلاقیت بوده و ضد عفـــونی کننده هواست.

*سالم ماندن ترشی

برای اینکه بتوانیم از زود خراب شدن ترشی جلو گیری کنیم کافی است از ملاقه استیل برای برداشتن ترشی از ظرفش استفاده نکنید. ملاقه یا قاشق استیل باعث زود خراب شدن ترشی میشود.

*پوست پرتقال

پوست پرتقالها را دور نریزید. آنها را خشک کنید وبجای مواد آتش زا استفاده کنید. پوست پرتقال به علت ترکیبات روغنی اش به راحتی آتش میگیرد و بعلاوه بوی خوشی هم در فضا پخش میکند.

از پرتقال بریده شده نیز در داخل یخچال میتوان برای از بین بردن بوی نامطبوع استفاده کرد.

*پخت گوشت

برای اینکه گوشت درهنگام پخت سفت نشود بهتر است بدانید که اگر آب گوشت را قبل از پخت بگیرید، گوشت هنگام پختن، بخصوص به شیوه بیفتک، کمتر سفت میشود.

*طبخ کباب کوبیده

برای پخت کباب کوبیده پیاز باید خوب چرخ و آب آن گرفته شود؛ برای گرفتن آب پیاز از یک پارچه نخی استفاده کنید. سپس پیاز را با مقداری زعفران، فلفل و نمک همراه با گوشت خوب ورز دهید.

*پخت ماهی

قبل از اینکه ماهی را داخل فر و یا روی گریل بگذارید زیر آن یک لایه لیمو قرار دهید، توری مخصوص کباب و سینی فر هیچوقت نخواهند سوخت.

*زردچوبه

اگر داخل آب در حال جوش ماکارونی و لازانیا زردچوبه بریزید، باعث میشود مواد شما به هم نچسبند. زردچوبه برای خوشرنگکردن برنج، میگو، پلو و کلمپلو و لوبیاپلو هم بسیار مناسب است.

*رنگ دهی زعفران

برای رنگدهی بهتر زعفران در یک استکان زعفران ساییده بریزید و ٢قاشق غذاخوری آب جوش به آن اضافه کنید. بعد از آبکش کردن برنج استکان را در برنج فرو ببرید و دمکنی را روی قابلمه بگذارید.

 

خلاقیت و استفاده از مغز از بروز بیماری آلزایمر جلوگیری میکند

یک متخصص مغز و اعصاب گفت: خلاقیت و استفاده از مغز موجب جلوگیری از بروز بیماری آلزایمر میشود.

به نقل از پایگاه آفتاب، متخصص مغز و اعصاب گفت: خلاقیت و استفاده از مغز موجب جلوگیری از بروز بیماری آلزایمر میشود.

مظفر حسیننژاد افزود: افرادی که در مشاغل سادهتر فعالیت میکنند و خلاقیت و تفکر ندارند، بیشتر از سایر افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر هستند.

وی اظهار کرد: تحقیقات نشان میدهد، افرادی که کمتر از هشت سال تحصیلات دارند بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به بیماری آلزایمر هستند.

حسیننژاد گفت: آلزایمر یک بیماری پیشرونده مغزی است که در سن بالای ۶٠ سال شیوع بیشتری دارد و در برخی موارد در افرادی که زمینه ارثی دارند در سنهای پایینتر نیز بروز میکند.

این متخصص خاطرنشان کرد: ١٠درصد جمعیت بالای ۶٠سال و ۵٠درصد جمعیت بالای ٨٠سال کشور به آلزایمر مبتلا هستند و شیوع این بیماری در ایران با کشورهای دیگر تفاوت ندارد و تاکنون مطالعات دقیق در این زمینه در کشور انجام نشدهاست.

وی با اشاره بهاینکه فقط ١٠درصد عوامل ژنتیکی در بروز بیماری آلزایمر دخالت دارد، افزود: عوامل محیطی نظیر تغدیه نامناسب، فعالیتهای کم فکری، نداشتن خلاقیت، استفاده نکردن از قوای ذهنی و محدود بودن تعامل اجتماعی منجر به ابتلا به بیماری آلزایمر میشود.

این متخصص مغز و اعصاب بیان کرد: آلزایمر توانایی شناختی مغز را در جنبههای مختلف کم میکند و در شناخت افراد، تجسم فضایی، قضاوت کردن و تکلم بیماران تأثیر میگذارد.

به گفته وی، آلزایمر ممکن است با نشانههایی همچون بیماریهای عصبی، بدبینی و حالتهای تهاجمی، اضطراب، بیقراری و افسردگی خود را نشان دهد.

وی یادآور شد: بیماران آلزایمری مستعد به عفونت هستند و از آنان باید بیشتر مراقبت شود، بنابراین از این بیماران نباید توقع انجام کارهای پیچیده و دشوار را داشت.

 

 

 
     
  منبع:   هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مجله الکترونیک شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان