تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/٠٧ |
 تجارت و اقتصاد
 شماره 33
 
 
   
تجارت و اقتصاد

 

چهار مهارت مهم برای کارآفرینان جوان

١.       مدیریت و مهارتهای رهبری

٢.       مهارت شبکه سازی و ایجادارتباطات

٣.       برنامهریزی یک طرح تجاری و دسترسی به امور مالی

۴.       مهارتهای بازاریابی دیجیتال

 

چهار مهارت مهم برای کارآفرینان جوان

اکثر کارآفرینان در طول کسب و کار خود، در موقعیتهای پرفشاری قرارگرفتهاند که ممکن است باعث اضطراب، ناامیدی و بیخوابی کشیدن آنها در شبهای متعدد بشود احساس نامیدی کردهاند. در واقع اگر شما به عنوان یک کارآفرین، زندگی آرامی را میگذرانید بهتر است بار دیگر مسیر خود را مرور کنید.در چنین شرایطی بسیار مهم است که کارآفرینان به خصوص کارآفرینان جوان، برای عبور از بحران مقطعی مهارتهای متعددی را کسب نمایند!

از سوی دیگر تجارت در عصر حاضر، پیچیده و چالش برانگیز است. بدین ترتیب، رقابت در کسب و کار اجتناب ناپذیر و دشوار خواهد بود، چراکه کارآفرینان خواستار انطباق و سرعت در واکنش به تغییرات و تحولات مداوم هستند. به ویژه، برای یک کارآفرین جوان لازم است مهارتهای کارآفرینی قوی داشته باشد تا بتواند با تغییرات دنیای تجارت و نیز رقبای خود کنار بیایند.

در زیر به ۴ مورد از مهمترین این مهارتها اشاره میگردد.

١. مدیریت و مهارتهای رهبری

کارآفرینان جوان مدیریت را به عنوان یک مهارت بسیار مهم در نظر میگیرند. به طور خاص، کارآفرینان جوان امروز باید قادر به برنامهریزی فعالیتهایی باشند که در سازمان آنها رخ میدهد. سازماندهی، هدایت، هماهنگی و ایجاد انگیزه در منابع انسانی، مدیریت دقیق زمان، ایجاد روحیه همکاری در تیم و کنترل تمام اقدامات و فعالیتهای تجاری از جمله مهارتهای مهم یک کارآفرین جوان است.

٢. مهارت شبکه سازی و ایجادارتباطات

شبکه سازی نقش مهمی را برای کارآفرینان ایفا میکند و به آنها کمک میکند تا ایدههای خود را به شیوهای واضح و مؤثر ابراز کنند تا بتوانند روابط بین افراد را در محیط داخلی و خارجی کسب و کار خود تحت تأثیر قرار دهند.

٣. برنامهریزی یک طرح تجاری و دسترسی به امور مالی

بسیار مهم است که بدانید چگونه یک طرح کسب و کار را که بیانگر دقیق و جامع از اهداف و فعالیتهایی کسب و کار شماست، طراحی کنید. در عین حال، کارآفرینان جوان معتقدند دسترسی به امور مالی و دسترسی به منابع مالی بسیار مهم است تا بتوانند پایداری کسب و کار خود را حفظ کنند

۴. مهارتهای بازاریابی دیجیتال

کارآفرینان جوان معتقدند مهارتهای دیجیتالی عوامل کلیدی برای افزایش رقابت، بهره وری، نوآوری و حرفهای بودن هستند. دانش استفاده از ابزارهای دیجیتال و تکنولوژی، برای یک کارآفرین و رشد کسب و کارش حیاتی است.

 

 
     
  منبع:   هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مجله الکترونیک شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان